Tác Giả Bạch Chi Yêu Yêu

Văn ÁnMời hai vị phát biểu một chút cảm nhận lần gặp đầu tiên về đối phương.Minh vương: "Thiếu đánh"Minh vương phi: "Yêu nghiệt"Mời hai vị phát biểu một chút cảm nhận lần gặp thứ hai về đối phương.Minh vương: "Tiểu yêu tinh"Minh vương phi: "Thiếu đánh"E hèm... Phía trên không đọc cũng thế. Đây đơn giản Chương 283