Tác Giả Chu Nguyên

Tưởng Lâm Dữ có thư ký đắc lực, theo hắn rất nhiều năm.Giản thư ký dung mạo xinh đẹp, năng lực làm việc xuất chúng. Duy nhất chuyện tình cảm không rõ ràng, nàng cùng Tưởng Lâm Dữ không minh bạch.Tưởng Lâm Dữ trời sinh tính phong lưu, đối với tình cảm không có vài phần nghiêm túc, không phải người lương thi Chương 75