Tác Giả Công Phu Bao Tử

Vòng giải trí này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.Có mấy người dù thế nào cũng không gặp được, có mấy người, nhưng là luôn có thể gặp.Anh Minh cùng Thạch Nghị mới bắt đầu là một hồi hiểu lầm, tương giao là vì cơ duyên, cuối cùng ý hợp tâm đầu* trở thành tri kỷ**, là vì thực chất thứ bên trong x Chương 55