Tác Giả Hoa Dung Nguyệt Hạ

Dịch giả: Nhóm Gia Đình Quý Tộc, Nhóm Túy Nguyệt CácAnh là tổng tài Đế quốc thương nghiệp cao cao tại thượng, cô là một người con gái nuôi trong gia đình đang lâm nguy. Để giải cứu sự nghiệp của cha nuôi mình, cô liền ký vào tờ hợp đồng trăm vạn với nội dung: Sinh con thuê cho anh!Bất ngờ thay, cái thai cô có Chương 3669