Tác Giả Htdlht

Truyện tự sáng tác, hệ thống tu luyện mới, văn phong phỏng theo Hán phong, có nhiều từ ngữ Hán Việt và gốc Hán.Thời không xoay chuyển.Thiên hạ thương sinh, đều do một thanh kiếm chống đỡ, thuận thiên mà thành.Cao tận trùng mây, tiên giới cư ngụ. Nhân gian khổ ải, phiêu dạt trần ai.Có những bí mật mà ngươi khôn Chương 438