Tác Giả Nguyên Nguyên

Làm một đại gia siêu giàu giả nghèo là một trải nghiệm thế nào? Đừng cản tôi, không ai có tư cách trả lời vấn đề này hơn tôi! Chương 137