Tác Giả Quy Khuyết

Một đoản văn tự viết trên Baidu (nghe đồn là thanh thủy văn), thụ xuyên qua thế giới tu chân, trở thành sư huynh của công, nhưng mà công từ đầu đã biết thụ không phải là sư huynh của mình, luôn nghĩ cách để sư huynh sống lại……Tag: Đổi hồn, ngược luyến tình thâm, xuyên qua thời không.Một câu tóm tắt: Có lô Chương 11