Tác Giả Thái Nghi

- Beep, bắt đầu thu thập năng lượng, hệ thống đang khởi động.- Beep, linh hồn được dung hợp thành công. Xin mời đặt tên cho hệ thống.- Beep, đã đặt tên cho hệ thống thành công. Tên hiển thị là "Khò Khò".- Beep, vui lòng chọn ngoại hình giao tiếp cho h Chương 58