Tác Giả Thập Cửu Dao

Bạn đang đọc truyện Phù Hợp Nhất của tác giả Thập Cửu Dao. Thế giới của ABO, lại là thế giới Alpha được trời ưu ái, và ở đây tìm kiếm Omega phù hợp cho Alpha bằng cách kiểm tra gene.Một Alpha xuất sắc và lóa mắt như Trịnh Phi Loan thật sự không thể chấp nhận được độ phù hợp gene của hắn lại chỉ Chương 83