Tác Giả Tuyết Bay Tháng Tám

Năm đó, anh chỉ mới mười tám tuổi, nhưng anh đã là thủ lĩnh của Long Thần.Một mình anh sáng lập ra đội lính đánh thuê này, cũng là anh khiến nó trở thành nỗi khiếp sợ của quân nổi loạn Châu Phi.Ở chiến khu này, nơi nào có Long Thần, nơi đó vạn quân phải lùi bước... Chương 589

Năm đó, anh chỉ mới mười tám tuổi, nhưng anh đã là thủ lĩnh của Long Thần.Một mình anh sáng lập ra đội lính đánh thuê này, cũng là anh khiến nó trở thành nỗi khiếp sợ của quân nổi loạn Châu Phi.Ở chiến khu này, nơi nào có Long Thần, nơi đó vạn quân phải lùi bước... Chương 588