Tác Giả Vô liêu khán

Cùng với đủ loại nguy cơ cùng tuyệt vọng mà đến, là nhân loại cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp anh hùng. Ở hắn kéo hạ, không ngừng xuất hiện ra đại lượng siêu cấp anh hùng. Nhưng là hắn ở liên tục chiến đấu 5 năm Chương 283