Danh Sách Truyện Hệ Thống

Túng Túng Túng Túng

Xuân Nhựt Ngẫu Thành Xuân Nhựt Ngẫu Thành

   
Thẩm Ngữ Thẩm Ngữ

Thể loại hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ đó mà hoàn thành các nhiệm vụ thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.